Vi kan altid kontaktes!

Hvis du har spørgsmål, ris eller ros, så kan du både ringe og skriveinfo@djurshandi.dk

20104586
Djurs Handi Djurs Handi

Foreningens navn: Djurs Handi Fodbold.

Klubbens hjemsted: Norddjurs kommune.

Foreningen er stiftet: 1 januar 2015 (tidligere underafdeling af TÅIF/Østdjurs 91).

Foreningens formål er at skabe grundlag for udøvelse af handicap-idræt under betryggende forhold.

Foreningen er medlem af Dansk Handicap Idræts-forbund og er undergivet dettes love og bestemmelser.

Alle handicappede kan optages som aktive medlemmer af foreningen.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen når de er fyldt 18 år, og har stemmeret til generalforsamlingen.

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer og trænere er kontingentfrie.

Udefrakommende spillere skal kun bruges hvis nødvendigt og skal betale 100 kr;-?(afhængig af stævnets pris) pr. stævne de spiller med da de ikke betaler for kontingent til foreningen.

Betaling skal ske inden stævnedagen ellers er spilleren udelukket fra at deltage.

Et medlem betragtes som som udmeldt, såfremt han/hun ikke er indenfor 2 måneder efter fremsættelse af kontingentkrav har foretaget indbetaling.

Den pågældende kan optages på ny når han/hun har betalt sin gæld til foreningen.

Bestyrelsen kan ekskluere et medlem, når særlige forhold giver anledning til det. En sådan beslutning kræver, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for. Inden bestyrelsen træffer beslutning, skal den pågældende have mulighed for at forsvare sig.

Et ekskluderet medlem kan kræve at få spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor han/hun ligeledes har ret til at forsvare sig.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens love.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelse.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. ALle medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer under 16 år har dog stemmeret ved deres forældre eller værge. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere

  2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse

  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

  4. Indkomne forslag

  5. Fastsættelse af kontingent

  6. Valg af bestyrelse (se § 13)

  7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

  8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

  9. Eventuelt

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Ved lovændringer kræves dog 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Der foretages afstemning ved håndsoprækning dog ved skriftlig afstemning hvis der er mere end 2 emner til afstemning. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav om et til bestyrelsen, med angivelse af det eller de emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles i lighed med ordinære generalforsamling.

Foreningens daglige ledelse varetages af den valgte bestyrelse.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer 

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år. Dog kan trænere ikke vælges til formand, næstformand eller kasserer.

Et medlem, der ikke er til sted ved generalforsamlingen, kan vælges såfremt der foreligger et skriftligt tilsagn.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode.

Formanden er på valg i lige år

Næstformand og kasserer er på valg i ulige år.

Bestyrelsessuppleanter, revisor  vælges hvert år.

Et medlem af Djurshandis bestyrelse, skal legimetere sig overfor gældende lovgivning,når dette er påkrævet .

Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde senest 1 måned efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved oprettelse af lån, af den samlede bestyrelse.

Foreningens regnskabsår følgere kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar aflevere regnskabet for det forløbne år samt status pr. 31. december til revisoren.

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne ved 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Opløses foreningen tilfalder foreningens formue Dansk Handicap Idræts Forbund, som er forpligtet til at anvende midlerne til handicapidræts aktiviteter i Norddjurs Kommune.